หน้าหลัก

/*วิดีโอแนะนำโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

เดิมชื่อโรงเรียนสบปราบวิทยา กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2514 และได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2537 ให้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ใช้อักษรย่อว่า ส.พ. โรงเรียนสบปราบพิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษากรมสามัญศึกษา เริ่มเปิดทำการ สอนครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2514 สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวง ศึกษาธิการ ตั้งอยู่ บ้านเลขที่ 40 หมู่ที่ 15 ต.สบปราบ อ.สบปราบ ระหว่างกิโลเมตร 552-553 ถนนพหลโยธิน อยู่ห่างจากตัวอำเภอสบปราบ 3 กิโลเมตรและห่างจากตัวจังหวัด 47 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 37 ไร่ 2 งาน 36 ตารางวา พ.ศ.2526 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้ร่วมโครงการมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท (มพช.2)รุ่นที่ 2 ได้รับงบประมาณสำหรับก่อสร้างอาคารเรียน 1 หลัง โรงฝึกงาน 1 หลัง บ้านพักครูแฝด 1 หลัง พ.ศ.2531 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้ร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น กรมสามัญศึกษา พ.ศ.2532 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้ร่วมโครงการมัธยมศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ในชนบท พ.ศ.2534 โรงเรียนได้เปิดสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2553 มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,047 คน จัดเป็น 31 ห้องเรียน จัดได้เป็น (5-6-6/6-4-4) มีครู – อาจารย์ รวม 52 คน เป็นชาย 22 คน หญิง 30 คน อัตราจ้าง 4 คน นักการภารโรง 2 คนพนักงานขับรถยนต์ 1 คน ปัจจุบัน นายสายัณห์ พรมใส ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน สัญลักษณ์โรงเรียน รูปคบเพลิงเปล่งแสงสว่าง ครอบวงกลม อักษรย่อ ส.พ.หมายถึง การมีสติปัญญาที่โชติช่วงชัชวาลดีกว่าแสงสว่างอื่นใด ปรัชญาของโรงเรียน ประพฤติดี มีความรู้ เชิดชูคุณธรรม พุทธภาษิตของโรงเรียน นตถิ ปัญญา ษมา อาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี สีประจำโรงเรียน แดง-เทา *สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญ อดทน มีมานะพยายาม *สีเทา หมายถึง สมอง ต้นไม้ประจำโรงเรียน “ต้นขะจาว”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>